▶ ม.บูรพา ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

– ม.บูรพา ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ –
ประจำปีงบประมาณ 2564
                       👉 เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ได้ดำเนินการต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานฯ และกล่าวต้อนรับในเปิดพิธี โดยมีคุณนัดดา เจ๊ะยอเด ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน.1 ผู้แทน สป.อว. กล่าวแนะนำคณะจาก สป.อว. และวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธการบดีฝ่ายวิชาการได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของทั้งเครือข่าย และมีการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการตามลำดับ ประกอบด้วยสถาบันต่าง ๆ ดังนี้
                        1. วิทยาลัยชุมชนตราด
                        2. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
                        3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
                        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
                        5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                        6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
                        7. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
                        8. สถาบันวิทยสิริเมธี
                        9. มหาวิทยาลัยบูรพา
                       👉 การดำเนินการตรวจเยี่ยมได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ นับเป็นผลการดำเนินงานที่ได้รับการชื่นชมจากหลาย ๆ ฝ่าย ที่สามารถดำเนินการได้แม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัส Covid-19 หลังจากนี้ทุกสถาบันและมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้สรุปผลจากการดำเนินงานและขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป
ภาพกิจกรรม