⫸ การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE”

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE”
                        👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษาได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้บรรยาย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะต่าง ๆ จำนวน 200 ท่าน
                        👉 วัตถุประสงค์ของการบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา แพลตฟอร์ม (Platform) ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ Program 2 พัฒนากำลังคนรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก และนโยบายของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาที่กำหนดให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
ภาพกิจกรรม VDO บันทึกการบรรยาย
เอกสาร แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)