บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา
👨‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: nutsuda.th@buu.ac.th
นางสาวอารยา ธนารักษ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: arayat@go.buu.ac.th 
นางสาวสิริกุล รัตนมณี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: sirikul@go.buu.ac.th 
นางปัทมา วรรัตน์
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: pattamaw@buu.ac.th
นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชาญสิริ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2570
e-mail: kerkkiati@go.buu.ac.th
นายจักรกฤษณ์ เรืองเวช
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2570

e-mail: jakgrit@go.buu.ac.th