VDO การบรรยาย-อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน◀ โครงการ BUU Active Learning: (re)Design ▶
“ความท้าทายใหม่กับการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
🎥 บันทึกการบรรยายโครงการ BUU Active Learning: (re)Design  (Part 1)  (Part 2)

 

◀ โครงการอบรม BUU Executive Talk ▶
หัวข้อ “แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา”

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
🎥 บันทึกการบรรยายโครงการอบรม BUU Executive Talk “แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา

 

◀ Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร?
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ –
Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร? (Update Oct 2, 2020)
◀ ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Clear Learning Outcomes)
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ –
ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Clear Learning Outcomes) (Update Aug 13, 2020)
◀ ศาสตร์การสอนออนไลน์ (Online Learning Pedagogy)
– รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร –
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 1 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 18, 2020)
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 2 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 19, 2020)
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 3 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 20, 2020)
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 4 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 20, 2020)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมศาสตร์การสอนออนไลน์ 
การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment)
– รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร –
การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 1 (Update Apr 20, 2020)
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 2 (Update Apr 20, 2020)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์