– คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554

– คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554

– คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ปีการศึกษา 2557
 2. ปีการศึกษา 2556
 3. ปีการศึกษา 2555

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับส่วนงาน

 1. ปีการศึกษา 2557
 2. ปีการศึกษา 2556
 3. ปีการศึกษา 2555
 4. ปีการศึกษา 2554