คณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานและสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
(BUU EdPEx Technic Committee)
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา
(BUU AUN-QA  Technic Committee)
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา
 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
 1. ปีการศึกษา 2557
 2. ปีการศึกษา 2556
 3. ปีการศึกษา 2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
 1. ปีการศึกษา 2557
 2. ปีการศึกษา 2556
 3. ปีการศึกษา 2555
 4. ปีการศึกษา 2554
ระดับส่วนงาน
 1. ปีการศึกษา 2557
 2. ปีการศึกษา 2556
 3. ปีการศึกษา 2555
 4. ปีการศึกษา 2554