คู่มือการเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เอกสารส่วนแรก ◉ 

 

◆ เอกสารภาคผนวก ◆

 

– ภาคผนวก ก –
ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร
◉ ประกาศและแนวปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ ◉
◉ ประกาศและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา ◉
◉ ข้อเสนอหลักสูตรเชิงหลักการสำหรับหลักสูตรใหม่ ◉ 
  • การเสนอเอกสารเชิงหลักการ  << PDF >>
  • แบบฟอร์มข้อเสนอหลักสูตรเชิงหลักการสำหรับหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา  << Word >> 
– ภาคผนวก ข –
แบบฟอร์มต่าง ๆ
– ภาคผนวก ค –
การขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร
และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร