คู่มือการเสนอหลักสูตรการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เอกสารส่วนแรก

เอกสารภาคผนวก

ภาคผนวก ก ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร

ประกาศและแนวปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มต่าง ๆ

ภาคผนวก ค การขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร