คู่มือการเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เอกสารส่วนแรก ◉ 

 

เอกสารภาคผนวก

 

ภาคผนวก ก
ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร
ประกาศและแนวปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ภาคผนวก ค
การขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร
และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร