รายละเอียดการส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการ เล่ม มคอ.2 สมอ.08 อื่นๆ ส่ง File มาที่
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ 5 เล่ม ฉบับจริง 1 ฉบับ +
สำเนา 11 ฉบับ
File Word + PDF nutsuda.th@go.buu.ac.th
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 5 เล่ม + Checklist ฉบับจริง 1 ฉบับ + Checklist File Word + PDF arayat@go.buu.ac.th
สภาวิชาการ 10 เล่ม + Checklist ฉบับจริง 1 ฉบับ + Checklist File Word + PDF pitchayaphong@go.buu.ac.th
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ 8 เล่ม + Checklist ฉบับจริง 1 ฉบับ + Checklist File Word + PDF natthakan@go.buu.ac.th
สภามหาวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ 15 + Checklist /
หลักสูตรปรับปรุง 5 เล่ม + Checklist
ฉบับจริง 1 ฉบับ + Checklist File Word + PDF pattamaw@go.buu.ac.th
***สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.2 / สมอ.08 / Checklist ได้ที่ http://service.buu.ac.th/index.php/cid-manual-form/