ปฏิทินการประชุม พ.ศ. 2567


รายละเอียดการส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการ เล่ม มคอ.2 สมอ.08 อื่นๆ ส่ง File มาที่
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ
1.  มคอ.2 จำนวน 5 เล่ม
2. แบบประเมินฯ จำนวน 5 ชุด
ฉบับจริง 1 ฉบับ +
สำเนา 11 ฉบับ
File Word + PDF arayat@go.buu.ac.th
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 1. มคอ.2 จำนวน 5 เล่ม
2. Checklist จำนวน 5 ชุด
3. แบบประเมินฯ จำนวน 5 ชุด
ฉบับจริง 1 ฉบับ + Checklist File Word + PDF arayat@go.buu.ac.th
สภาวิชาการ 1. มคอ.2 จำนวน 10 เล่ม
2. Checklist จำนวน 10 ชุด
3. แบบประเมินฯ จำนวน 10 ชุด
ฉบับจริง 1 ฉบับ + Checklist File Word + PDF natthakan@go.buu.ac.th
และ nutsuda.th@go.buu.ac.th
สภามหาวิทยาลัย 1. มคอ.2 จำนวน 3 เล่ม
2. Checklist สภาวิชาการ จำนวน 3 ชุด
3. แบบประเมินฯ จำนวน 3 ชุด
ฉบับจริง 1 ฉบับ + Checklist
File Word + PDF pattamaw@go.buu.ac.th
***สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.2 / สมอ.08 / Checklist ได้ที่ https://service.buu.ac.th/index.php/cid-manual-form/