▶ ม.บูรพา ต้อนรับ มรฏ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับ ป.ตรี-บัณฑิตศึกษา

 

ม.บูรพา ต้อนรับ มรฏ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับ ป.ตรี-บัณฑิตศึกษา

                       👉 วันนี้ (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
                      👉 โดยมี รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา), รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย), ผศ.ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย), ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ (ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย), คุณณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา), คุณพรจันทร์ โพธินาค (ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) และบุคลากรกองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.สายชล เทียนงาม (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ) และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
                      👉 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยการบริหารจัดการในการพัฒนาหลักสูตร, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ของกองบริการการศึกษา งานด้านการรับเข้าศึกษา, งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, งานบริการนักศึกษาในการยื่นคำร้องต่าง ๆ และการดำเนินงาน Digital Transcript ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และการควบคุมมาตรฐานการทำวิทยานิพนธ์, การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร และการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อีกด้วย
ภาพกิจกรรม