📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ Teaching & Learning Expo “การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร”: 3 พ.ย.2564

 

◉ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญหัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เข้าร่วม


– โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo –(ผ่านโปรแกรม ZOOM)
◆ การเสวนาหัวข้อ ◆
“การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร”

👉 ชื่อโครงการ: โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo: “การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร”

👨‍🏫 วิทยากร: ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย)

📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร

📌 กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

🎥 รูปแบบการอบรม: เสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID: 807 609 2769, Passcode: 173064)

📅 วันและเวลาการอบรม: วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร.038-102641