▶ กองบริการฯ จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่: มุมมองจากผู้ประกอบการ”

 

กองบริการฯ จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 3
หัวข้อ “แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่: มุมมองจากผู้ประกอบการ”
                       👉 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่: มุมมองจากผู้ประกอบการ” ผ่านระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาฯ ซึ่งวิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้และร่วมเสวนาในครั้งนี้ คือ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECHDC) โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองและความต้องการจากผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่ เพื่อสอดรับกับการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมปัจจุบัน
                      👉 อนึ่ง การจัดกิจกรรมนี้เป็นไปตาม Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการภาคตะวันออก KR 3 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่ Program ๒ พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาพกิจกรรม
VDO บันทึกโครงการเสวนาฯ ครั้งที่ 3