◉ ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ◉
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ฝ่ายงานรับผิดชอบ
▶ มีนาคม พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Review & Calibration”
1
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับส่วนงาน”
1
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร”
1
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Review & SAR Writing”
1
<< รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
เวลา: –
สถานที่:
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Review & Calibration รุ่นที่ 2″
1
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Review & Calibration รุ่นที่ 1″
1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU EdPEx Assessor”
1
1
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU EdPEx Assessor”
1
1
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU EdPEx Assessor”
1
1
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Journey toward Excellent University: Innovation”
1
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ มกราคม พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU AUN-QA Assessor”
1
1
วันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Journey toward Excellent University: Customers”
1
<< รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
เวลา: –
สถานที่:
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการ Share & Talk “การจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง CWIE เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

1
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: 11.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2570
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU EdPEx Assessor”
1
1
วันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Journey toward Excellent University: KM Tools and Practices”
1
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ ธันวาคม พ.ศ. 2564  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria”
1
1
วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทาง OBE, AUN-QA, EdPEx และการออกแบบกระบวนการด้วย SIPOC Model” วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการ Share & Talk “ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา” << รายละเอียด >>
1
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 11.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2570
▶ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2
<< รายละเอียด >>
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 08.30 – 16.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
1
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายวิชา
BUU MOOC หัวข้อ: การสร้างสื่อวีดิทัศน์ (Production)
ในห้องปฏิบัติการฯ” รุ่นที่ 1/2564 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการเสวนาออนไลน์ Share & Talk
หัวข้อ “การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจาก
ผู้ประกอบการ” << รายละเอียด >>
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 10.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
โครงการเสวนาออนไลน์ Share & Talk
หัวข้อ “แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษา
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)”
<< รายละเอียด >>
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 09.30 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
1
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
โครงการเสวนาออนไลน์ Teaching & Learning Expo
หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร”
<< รายละเอียด >>
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
▶ ตุลาคม พ.ศ. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายวิชา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 << รายละเอียด >>
4441
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน” << รายละเอียด >> 
1
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน” << รายละเอียด >> 
1
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 08.30 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม “การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น
1
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716