📣 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการนำองค์กรของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อการนำองค์กรของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
                       👉 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ มีความประสงค์สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการนำองค์กรของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ http://bit.ly/EasLEADER หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564