▶ งานพัฒนาคุณภาพอบรม “เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564”: 23 มี.ค.2565

 

งานพัฒนาคุณภาพ
อบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

                        👉 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัด “โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) เป็นวิทยาให้ความรู้กับบุคลากรของส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเลขานุการฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 117 คน
ภาพกิจกรรม