▶ ม.บูรพา ประชุมหารือ “การรับฟังและทบทวนการประเมินความพึงพอใจของนิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต”

มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมหารือ
“การรับฟังและทบทวนการประเมินความพึงพอใจของนิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต”
                        👉 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดประชุม “การรับฟังและทบทวนการประเมินความพึงพอใจของนิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด, ผู้รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่, ผู้อำนวยการกองแผนงาน, ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
                       👉 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านการรับฟังนิสิต และประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิต รวมถึงการรับฟังบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
                       ▶ การประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
                       ▶ การประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
                       ▶ ภาวะการมีงานทำ และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
                       ▶ การรับฟังผู้เรียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
<< ภาพกิจกรรม >>