📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการของ OBE, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC: 14 ธ.ค.2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

– Journey toward Performance Excellence –

แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหลักการของ OBE, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC 

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม Journey toward Performance Excellence: แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการของ OBE, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC

👨‍🏫 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ:
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจความสอดคล้องระหว่างหลักการ Outcome-Based Education, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC ในการออกแบบหลักสูตร
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ Outcome-Based Education, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC Model ในการออกแบบหลักสูตรได้

📌 กลุ่มเป้าหมาย: คณบดี (คณะ/วิทยาลัย), รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาและงานด้านพัฒนาคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพ

📅 วันและเวลาการอบรม: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

🎥 รูปแบบการอบรม: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์: 038-102716
E-mail: buu_quality@go.buu.ac.th
Facebook: BUU Quality