บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2716
e-mail: sribua@go.buu.ac.th
/
นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2640
e-mail: sutharin@buu.ac.th
1
นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2640
e-mail: napapan@buu.ac.th
1
นางอโณทัย เฟื่องลักษณะกุล
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2716
e-mail: anothais@go.buu.ac.th
1