▶ ม.บูรพา…ผลักดันองค์กรก้าวสู่การเป็นสถาบันชั้นนำที่เป็นเลิศ ในโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”

 

ม.บูรพา…ผลักดันองค์กรก้าวสู่…การเป็นสถาบันชั้นนำที่เป็นเลิศ
ในโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”

                        👉 มหาวิทยาลัยบูรพา โดย งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)” ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการอบรมฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล (คณะวิทยาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กฤชฐา จีระวงศ์พานิช ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต (คณะแพทยศาสตร์) นางพิสมัย น้ำจันทร์ (สำนักคอมพิวเตอร์) เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ (คณะเภสัชศาสตร์) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ (คณะแพทยศาสตร์) และ ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ (คณะโลจิสติกส์) มาเป็นวิทยากรในโครงการฯ ครั้งนี้
                       👉 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดกลยุทธ์ที่จะผลักดันองค์กรให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการส่วนงาน อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ รวมถึงระบุเป้าหมายที่สำคัญ คือ ผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx อันจะนำไปสู่การขอรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระดับแรก คือ ระดับ Thailand Quality Class (TQC) ต่อไป
**ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
<< ภาพกิจกรรม >>