▶ ม.บูรพา..มุ่งพัฒนาคณาจารย์..ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2564

 

ม.บูรพา..มุ่งพัฒนาคณาจารย์..ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2564

                        👉 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2564” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม PJ101 ชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
                        👉 ซึ่งโครงการอบรมฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ ใจดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน, ดร.พัชรวดี พูลสำราญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ, ดร.ภานุวัฒ์ ด่านกลาง, ดร.เด่นชัย ปราบจันดี, ดร.ธนพล พุกเส็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์, ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต และเภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ มาเป็นวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมอบรมฯ
                        👉 โดยวิทยากรพี่เลี้ยงดังกล่าวทำหน้าที่คอยแนะนำด้านเทคนิค อาทิ เกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติการตรวจประเมิน แบ่งปันประสบการณ์การตรวจประเมินให้กับผู้เข้าร่วมอบรมฯ และประเมินผู้เข้าร่วมอบรมในช่วงกิจกรรม Workshop ในโครงการฯ ครั้งนี้
                        👉 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพในการประเมินคุณภาพการศึกษาของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) เพื่อให้เกิดการสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป
**ขอขอบคุณข่าวและภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม ▶