📌📌 ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ PDPA กับ สวทช.

 

ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ PDPA กับ สวทช.

                          👉 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และร่วมหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา), อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด), อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา (ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์), ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน (รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล วิชาการ และนวัตกรรม สำนักคอมพิวเตอร์), ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ (ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย), คุณศิพันธ์ หอมระรื่น (ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย), คุณณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา) และบุคลากรกองบริการการศึกษา
                        ✍ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายวิชาการในการจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไป
ภาพกิจกรรม