⫸ กองบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (BUU MOOC)

 

กองบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (BUU MOOC)
                       👉 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 704 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (BUU MOOC) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับ BUU MOOC เป็นหลัก
ภาพกิจกรรม