▶ กองบริการการศึกษาร่วมมือสำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมการใช้ระบบ BUU MOOC

 

กองบริการการศึกษาร่วมมือสำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมการใช้ระบบ BUU MOOC
                       👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมการใช้ระบบ BUU MOOC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบ BUU MOOC ในการเผยแพร่รายวิชาได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เสนอแนะ สอบถาม เกี่ยวกับการใช้ระบบ BUU MOOC โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการอบรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ที่มาให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ประกอบด้วยคุณยุวธิดา ยะนินทร คุณศศิธร ฤทธิ์เดช และคุณสุทธิพงษ์ หาชิต
ภาพกิจกรรม