▶ กองบริการฯ มุ่งส่งเสริม “การใช้ระบบ BUU MOOC เพื่อเผยแพร่รายวิชาในระบบเปิด”

 

กองบริการการศึกษา มุ่งส่งเสริม
– การใช้ระบบ BUU MOOC เพื่อเผยแพร่รายวิชาในระบบเปิด –

                       👉 ในวันนี้ (26 เมษายน พ.ศ. 2565) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม “การใช้ระบบ BUU MOOC เพื่อเผยแพร่รายวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้ระบบสำหรับเผยแพร่รายวิชา BUU MOOC ในหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด
                     📌 การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้กองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย คุณยุวธิดา ยะนินทร, คุณศศิธร ฤทธิ์เดช และคุณสุทธิพงษ์ หาชิต จากสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน
ภาพกิจกรรม