▶ ม.บูรพา..มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ตอบโจทย์สังคมปัจจุบันและอนาคตใน “โครงการจัดการความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป”

 

ม.บูรพา..มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ตอบโจทย์สังคมปัจจุบันและอนาคตใน
– โครงการจัดการความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป –

                        ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการศึกษา จัด “โครงการจัดการความรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม Garden Cliff Resort & Spa เมืองพัทยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการฯ
                        ▶▶ ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น
                        🌎 การบรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแนวใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) ให้เกียรติเป็นวิทยากร
                        🌎 การอภิปรายหัวข้อ “แนวคิด หลักการ กระบวนการ และเป้าหมายของการทำ KM” และกิจกรรมการจัดการความรู้ ประเด็นการบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข รวมถึงการระดมความคิดเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการทบทวนเพื่อสะท้อนการเรียนรู้หลังการดำเนินกิจกรรม (After Action Review : AAR) โดย ดร. มรกต กำแพงเพชร (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) และ ดร.แววมยุรา คำสุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
                        ✳️ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใน การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ซึ่งดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
                        ▶️ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้จากการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
◀ ภาพกิจกรรม ▶
◆ ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2565 ◆