⫸ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564

 

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564
                      👉 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. (รูปแบบออนไลน์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา และระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังความรู้/คลังปัญญาของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรม