คณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1
ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายเลขานุการ
นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชาญสิริ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายจักรกฤษณ์ เรืองเวช
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ