📣 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Share & Talk หัวข้อ “BUU GE 64” (25 มีนาคม พ.ศ. 2564)

– ขอเชิญร่วมกิจกรรม Share & Talk –
” BUU GE 64 “
(General Education, Burapha University)
                         👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ Share & Talk หัวข้อ ” BUU GE 64 ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
                                1. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ)
                                2. ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม ผู้อำนวยการสถาบันภาษา (ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก)
                                3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต)
                               ทั้งนี้มี อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกิจกรรมฯ จะมีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น.  โดยถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                         👉 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตนิสิตคุณภาพทั้งในด้าน Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน และการส่งเสริม Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะในการทำงานของนิสิตให้มีความแข็งแกร่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ถ่ายทอดสดทาง
Facebook Fanpage : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น.