– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา –
▶ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
◉ ฉบับปี 2564  (Word)  (PDF) ◉ ฉบับปี 2559  (Word)  (PDF)
การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 (สมอ.08)
**สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

▶ คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
◉ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565) รายงานการประชุม
◉ คณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 – 17 เมษายน พ.ศ. 2565)
รายงานการประชุม
◉ คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (แบ่งตามกลุ่มวิชา)
กลุ่มที่ 1: กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
กลุ่มที่ 2: กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

กลุ่มที่ 3: กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต
รายงานการประชุม

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไป

 

การเทียบโอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

 

▶ แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

▶ กิจกรรม-บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

▶ เอกสารประชาสัมพันธ์เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศ (Thai GE Network) 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21”