หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
▶ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ ฉบับปี 2564  (Word)  (PDF)
⫸ ฉบับปี 2559  (Word)  (PDF)

 

▶ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
◈ รายนามคณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
◈ รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
◈ รายนามคณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
◈ รายงานการประชุม

 

▶ แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

 

▶ การเทียบเคียงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

 

▶ เอกสารประชาสัมพันธ์เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศ (Thai GE Network)
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21”

 

▶ กิจกรรม-บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา