– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา –
▶ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
◉ ฉบับปี 2564  (Word)  (PDF) ◉ ฉบับปี 2559  (Word)  (PDF)
การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 (สมอ.08)
**สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

▶ คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
◉ คณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการประชุม
◉ คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายงานการประชุม

 

▶ แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

▶ กิจกรรม-บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

การเทียบโอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

 

▶ เอกสารประชาสัมพันธ์เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศ (Thai GE Network) 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21”