▶ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม BUU Executive Talk เรื่อง “แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา”

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
จัดโครงการอบรม BUU Executive Talk
” แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา “
                       👉 เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรม BUU Executive Talk เรื่อง “แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา” ผ่านระบบ ZOOM โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงษ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยโครงการอบรม ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมและทราบถึงแนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา
ภาพกิจกรรม