▶ ม.บูรพา..จัดบรรยาย “การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น” ให้กับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา

 

◀ ม.บูรพา..จัดบรรยาย “การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น” ▶
ให้กับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา

                       👉 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดบรรยาย “การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น” ให้กับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ พร้อมด้วยดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายฯ
                       👉 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่าง COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ท่านวิทยากรฯ ได้บริหารและพลิกโฉมธนาคารออมสินฯ จนประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา
                       👉 สำหรับผู้เข้าร่วมฟังฯ ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมทั้งในห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. และทางออนไลน์ จำนวนประมาณ 170 ท่าน
                       👉 ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับความกรุณาและได้รับประโยชน์จากการบรรยายครั้งนี้เป็นอย่างสูง สามารถนำไปประยุกต์ ในการบริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจาการเปลี่ยนแปลงของโลกให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
ขอขอบคุณข่าวและภาพกิจกรรมจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม