▶ กองบริการฯ จัดโครงการ Share & Talk “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE”

 

 

◀ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ▶

จัดโครงการ Share & Talk

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE

 

                          👉 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัด โครงการ Share & Talk หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE” ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการ Share & Talk ในครั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีหัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 78 คน
                           👉 วัตถุประสงค์ของการโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการส่งเสริมหลักสูตรที่รับผิดชอบให้สามารถจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมปัจจุบัน
                           👉 อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก แพลตฟอร์ม 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ โปรแกรมที่ 2 พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
<< ภาพกิจกรรม >>
<< 🎥 บันทึกการบรรยาย >>