📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

(ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
◈ รองศาสตราจารย์ ◈

◈ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ◈


ที่มา: Facebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา – OBUUC