📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

◆ คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ ◆
◈ รองศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน นิเทศศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สยาม ยิ้มศิริ วิศวกรรมโยธา
อัญมณี ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ  วัสดุศาสตร์
◈ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
ดนตรีและการแสดง อาจารย์คอลิด มิดำ ศิลปะการแสดง
วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ทักษอร ศรีสังขจร บริหารธุรกิจ
แพทยศาสตร์ นายแพทย์วราวุฒิ เกรียงบูรพา กุมารเวชศาสตร์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
สหเวชศาสตร์ ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีทางทะเล อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี วิทยาศาสตร์การทะเล
เภสัชศาสตร์ ภญ.อ.ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์ อาจารย์สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ พยาบาลศาสตร์