📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

(ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564)
◈ รองศาสตราจารย์ ◈
◈ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ◈