▶ ม.บูรพา..ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนของ ม.ธรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์: 16 มี.ค.2565

 

▶ ม.บูรพา..ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนของ ม.ธรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์

                      เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา), รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย), นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา) และบุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์
                     ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ), คุณทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ) และบุคลากรกองบริหารงานวิชาการ
                     การศึกษาดูงานครั้งนี้ฯ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหัวข้อ TU Frontier school, TUXSA, การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป, TU e-Learning, 88 SANDBOX และ Thammasat Metaverse ซึ่งประโยชน์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์สังคมยุคใหม่และอนาคตต่อไป..
ภาพกิจกรรม