📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ (New Learning Paradigm)”: 20 พ.ค.2565

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

◀ การจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ ▶
(New Learning Paradigm)

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม “การจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ (New Learning Paradigm)”
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
                           รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าใจและสามารถจัดทำหลักสูตรแบบ Module และจัดการเรียนการสอนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน
📌 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
📅 วันและเวลาการอบรม: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
🎥 รูปแบบการอบรม: 1. อบรมในที่ตั้ง (Onsite) ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
                                       *** โดยขอให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ส่วนงานละไม่เกิน 2 คน 
                                             2. อบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Meeting ID: 954 7822 8547, Passcode: 889802 หรือ https://bit.ly/paradigm20May22 หรือสแกน QR Code
👉 ช่องทางการลงทะเบียน:  
สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในที่ตั้ง: https://bit.ly/BUUNLPregis_1 หรือสแกน QR Code
       *** โดยขอให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ส่วนงานละไม่เกิน 2 คน 
▶ สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์: https://bit.ly/BUUNLPregis_2 หรือสแกน QR Code
*** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ***

 

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 038-102641, 038-102711
Facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา