◉ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสหกิจศึกษา ◉
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

(BUU CWIE)
   คำสั่งคณะกรรมการ
◉ คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน BUU CWIE ▶ รายงานการประชุม
◉ คณะอนุกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน BUU CWIE รายงานการประชุม

 

◉ หลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงาน ◉
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– เล่มหลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงาน –
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)

 

บันทึกการบรรยายเกี่ยวกับ CWIE
เอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ CWIE