▶ ม.บูรพา มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดอบรม “ระบบคลังหน่วยกิต” และแลกเปลี่ยนรู้การบริหารจัดการระบบ TCAS 65 และระบบงานทะเบียนและสถิติกับ ม.ศิลปากร

 

 

ม.บูรพา มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

จัดอบรม “ระบบคลังหน่วยกิต”

และแลกเปลี่ยนรู้การบริหารจัดการระบบ TCAS 65

และระบบงานทะเบียนและสถิติกับ ม.ศิลปากร

 

                         👉 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล” หัวข้อ “ระบบคลังหน่วยกิต” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
                        👉 ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ระบบคลังหน่วยกิต” ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ และกองบริการการศึกษา
                        👉 สำหรับช่วงบ่ายมีกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ ระบบ TCAS 65 และระบบงานทะเบียนและสถิติ ระหว่างกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา นางสาวพรจันทร์ โพธินาค ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กับกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ ผู้อํานวยการฯ และบุคลากรกองบริหารงานวิชาการ
                       📌 อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก แพลตฟอร์ม 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ โปรแกรม 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล
<< ภาพกิจกรรม >>