▶ กองบริการฯ จัดโครงการ “BUU Active Learning: (re)Design”

 

กองบริการฯ จัดโครงการ “BUU Active Learning: (re)Design”
– ความท้าทายใหม่กับการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม่ –
                       👉 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ BUU Active Learning: (re)Design ความท้าทายใหม่กับการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม่” ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร เป็นประธานในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง 2 ท่าน คือ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาให้ความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
                       1. การออกแบบการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม่
                       2. การวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนววิถีใหม่
                       3. ฝึกปฏิบัติเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีใหม่อย่างไรให้ผู้เรียนมีความสุข
ภาพกิจกรรม