📣 ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) “กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ประเภทอาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์: 7 มี.ค.2565

 

 

◀ ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ▶

“กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

– ประเภทอาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ –

 

                       ▶ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ประเภทอาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
                  📅 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ผ่านระบบการลงคะแนนรูปแบบออนไลน์)
📌 ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นอาจารย์สังกัด ดังนี้
◈ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
◈ คณะพยาบาลศาสตร์
◈ คณะแพทยศาสตร์
◈ คณะเภสัชศาสตร์
◈ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
◈ คณะสหเวชศาสตร์
◈ คณะสาธารณสุขศาสตร์
📄 ตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ ที่ https://bit.ly/3vFxytZ  หรือสแกน QR Code

2. รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภาวิชาการฯ ที่ https://bit.ly/3M8XUdC หรือสแกน QR Code
                  📌 ทั้งนี้ คณาจารย์ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภาวิชาการฯ สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองผ่านระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษาจะแจ้งรายละเอียดการลงคะแนนรูปแบบออนไลน์ดังกล่าวไปยัง e-mail ของคณาจารย์ทุกท่านที่มีสิทธิเลือกกรรมการสภาวิชาการฯ ที่ @go.buu.ac.th หรือ @buu.ac.th ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 038-102711