– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเลิกใช้) –
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
📌 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

– ข้อบังคับและประกาศอื่นๆ (ยกเลิกใช้) –