▶ ม.บูรพา..พร้อมผลิตบัณฑิตตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ จัดอบรม “Outcome-Based Education”

 

ม.บูรพา..พร้อมผลิตบัณฑิตตอบโจทย์สังคมยุคใหม่
จัดอบรม “Outcome-Based Education”

                        👉 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Outcome-Based Education ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นลักษณะการบรรยายและ Workshop เกี่ยวกับ “การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE และเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN-QA ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้เกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์), ดร.วัลลภ ใจดี (คณะสาธารณสุขศาสตร์), ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (คณะวิศวกรรมศาสตร์), ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา), ดร.เด่นชัย ปราบจันดี (คณะศึกษาศาสตร์) และ ดร.พัชรวดี พูลสำราญ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน

                        👉 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 กิจกรรมในวันนี้เป็นลักษณะการบรรยายและ Workshop เกี่ยวกับ “การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวทาง OBE” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวทาง OBE และเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN-QA ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้เกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย ดร.พัชรวดี พูลสำราญ (คณะวิทยาศาสตร์), ดร.เด่นชัย ปราบจันดี (คณะศึกษาศาสตร์), ผศ.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์), ดร.วัลลภ ใจดี (คณะสาธารณสุขศาสตร์), ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (คณะวิศวกรรมศาสตร์), ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) และผศ.ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน
ภาพกิจกรรม วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ภาพกิจกรรม วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565