รายวิชา BUU MOOC
SS001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยภาษาจาวา (Java Programming Fundamentals)
Classes Start: 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
LI004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง (Experiential English)
Classes Start: 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
LI003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
Classes Start: 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
LI002 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)
Classes Start: 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
MBA001 การกำหนดกลยุทธ์และแนวโน้มการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing Strategy and Trends)
Classes Start: 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
HUSO002 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (French Language and Culture for Everyday Use)
Classes Start: 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
SCIA001 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปด้านพืช (General Plant Biology Laboratory)
Classes Start: 27 กันยายน พ.ศ. 2564
ที่มา: https://mooc.buu.ac.th/