⫸ กองบริการฯ จัดโครงการ “ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ BUU MOOC ครั้งที่ 2”

 

กองบริการฯ จัดโครงการ ” ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ BUU MOOC ครั้งที่ 2 “
                        👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัด “โครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ BUU MOOC ครีั้งที่ 2” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ การติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากวิทยากรให้คำแนะนำ ปรึกษา และเสนอแนะต่าง ๆ  แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ภูเบศ เลื่อมใส อาจารย์ ดร.สุขมิตร กอมณี อาจารย์ ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง จากภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร. อภิรักษ์ ชัยปัญหา จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมจาก 14 ส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม