▶ ม.บูรพา..มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาแนวใหม่และการศึกษาตลอดชีวิต

 

◀ ม.บูรพา..มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาแนวใหม่และการศึกษาตลอดชีวิต ▶

                       👉 มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งขับเคลื่อนการศึกษาแนวใหม่และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวใหม่และการศึกษาตลอดชีวิต มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษา และศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข เป็นประธานกรรมการฯ
                      📌 หน้าที่หลัก
1️⃣ กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox)
2️⃣ กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและพื้นที่
3️⃣ กำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุน ระบบงานภายในและปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ
                      ✔✔ คณะกรรมการชุดดังกล่าวประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และเชิญชวนบุคลากรทุกท่านมาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาแนวใหม่และการศึกษาตลอดชีวิต (BUU Smart Education : BSE) ไปด้วยกัน
ภาพกิจกรรม