บุคลากรงานธุรการ
นางนิตยา โคตรศรีเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
👩‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2717
e-mail: nittayak@buu.ac.th
นางนุจรี วิจิตรบรรจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2717
e-mail: nucharee@buu.ac.th
1
1
นางสาวภัทรา อภิทักขกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: patra@buu.ac.th
1
1
นางบุษบงกช อินทร์อ่ำ
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: bussabongkoch@buu.ac.th
1
1