📣 ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ: 15 ธ.ค.2565

 

งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา
ขอเชิญชวนอาจารย์และท่านที่สนใจเข้าร่วม
– โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ –

                        📣 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา ขอเชิญชวนอาจารย์และท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” พร้อมพูดคุยประเด็นสำคัญ…อาทิเช่น “ข้อผิดพลาดในการทำผลงานทางวิชาการที่ไม่ผ่านการประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการ” รวมถึงกระบวนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 การเตรียมผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ✨✨
🗒 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
⏰ เวลา 12.45 – 16.00 น.
📡 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
📌 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ 📌

https://bit.ly/AcademicBUU66

ภายในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ 038-102617