บุคลากรงานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์
นายบุรินทร์ เหล่าศรี
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
ผู้ดูแลงานเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออก

เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2710
e-mail: burinl@buu.ac.th
นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: wacharaw@buu.ac.th
1
1
1
นายไพศาล ริมชลา
นักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: paisan@buu.ac.th
1
1
นางสาวปริมล อินทเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2710
1
1
1
1