ความเป็นมา

งานพัฒนาคุณภาพ เดิมชื่อ งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานที่กำหนดให้มีขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2540 วันที่ 20 ตุลาคม 2540 ให้เป็นงานในสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อทำหน้าที่ในการประสานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา โดยในระยะแรกจัดให้มี “งานประกันคุณภาพการศึกษา” อยู่ในสังกัดกองบริการการศึกษา ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษา (พุทธศักราช 2540 – 2545) และในระยะยาวจัดให้มี “หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา” ที่ขึ้นตรงและรายงานตรงต่ออธิการบดี และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

และในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจ ที่ประชุมกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 จึงได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น “งานพัฒนาคุณภาพ”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
  2. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการและการบริหารกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
  3. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยบูรพาในการดำเนินการที่สามารถสนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

เป้าหมาย

  1. ประสานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ ส่วนงาน สถาบัน สำนัก รวมทั้งหมด จำนวน 36 ส่วนงาน
  2. เป็นศูนย์ประสานงานกลางในด้านข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพามากกว่า 25,000 คน และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป
  3. จัดการและบริหารกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอของ “สำนักประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา” ตามการสั่งการของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ภายใต้กรอบทรัพยากร และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณ
  4. ดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามกรอบพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา