เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจาก กม. ให้เป็นส่วนราชการในสังกัดกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ 0202/8816 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534 โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการจัดการศึกษา ควบคุมดูแล มาตรฐานการศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันเป็น งานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ตลอดจนรับผิดชอบงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติโดยภาพรวมดังนี้

 

ภารกิจงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
1. กระบวนการเสนอหลักสูตร ให้บริการด้านกระบวนการเสนอหลักสูตร โดยรับข้อมูลหลักสูตรจากส่วนงาน ซึ่งมีข้อกำหนดสำหรับ
การเสนอหลักสูตรคือ หลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มคอ. 1 (ถ้ามี) ข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอผ่านคณะกรรมการฯ ตามลำดับ ดังนี้
1.1 เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบ1.2 เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับการเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา) พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย1.3 เสนอสภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ1.4 เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบ

1.5 เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ

1.6 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE Curriculum Online: CHECO

2. การควบคุมคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 มคอ.1 (ถ้ามี) ข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1 กำกับติดตาม ควบคุม เกี่ยวกับจำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับผิดชอบ

2.2 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ
และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 รวมถึงระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการจัดทำ มคอ. 2 มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7

2.3 กำกับ ติดตาม การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยมหาวิทยาลัยจะสรุปข้อมูล รายชื่อหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง แจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้ทราบสถานะปัจจุบันของหลักสูตร และเป็นการกระตุ้นส่วนงานให้จัดเตรียมและวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบต่อไป

3. การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ การวางแผนพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การออกแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การประกาศใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำกับติดตามการใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4. การจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือนักวิชาการศึกษาที่ดูแลงานหลักสูตรฯ

5. การดูแลระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร และเผยแพร่ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลหลักสูตร ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล และการจัดทำทะเบียนหลักสูตร จัดทำสถิติข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

6. การจัดทำประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ