◆ บันทึกการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ◆
– 67th anniversary 67 Public lectures –
● SDGs ●

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้บรรยาย VDO การบรรยาย
SDG 3: Good health, well-being
1
*
*
we safe at home by BUU:
ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพเพื่อสังคม
*
ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
อ.ตระกูลวงศ์ ฦาชา

(คณะพยาบาลศาสตร์)
2
*
*
*
*
*
PT​ management in office syndrome
*
*
*
*
*
Mr.Yasuki Katsumata
(PT, Ph.D., GPTH Asama Hospital)
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
ผศ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร

(คณะสหเวชศาสตร์)
3
*
เชื่อมงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยวิทยาการปัญญา (Bridging
the gaps of research and innovation with cognitive science)
ดร.พีร วงศ์อุปราช
(วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
4
*
▶ การบูรณาการองค์ความรู้ทางชีวกลศาตร์และสรีรวิทยา
ในการพัฒนาและประเมินความสามารถของนักกีฬา
ผศ.พรพจน์ ไชยนอก
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
▶ Mindfulness เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถของนักกีฬา
ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
5
*
*
โซเชียลมีเดียและป๊อบคัลเจอร์: การสื่อสารด้านสุขภาวะ
ของร่างทรงและผู้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเกย์และ
หญิงข้ามเพศในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
*
6
*
*
*
*
Smart Hospital
▶ ห้องผ่าตัดไฮบริด
▶ ห้องจ่ายยาด้วยหุ่นยนต์
▶ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
*

นพ.ตระการ ไชยวานิช
ภญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล
คุณชุติมา นวรัตนวรกุล

(คณะแพทยศาสตร์)
8
*
Reopening the corridor: how to balance health
and wealth in the post-pandemic world
นพ.วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
(คณะแพทยศาสตร์)
SDG 4: Quality Education
9
*
*
*
เรียนภาษาอย่างไรให้ได้ดี
*
*
ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ดร.ทศพร อิฐงาม
อ.รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ์
(สถาบันภาษา)
10
*
การจัดการเรียนรู้ในยุคพลิกผันเพื่อพลิกโฉมผู้เรียน
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
(คณะศึกษาศาสตร์)
11
*
นโยบายการศึกษากับการพัฒนาภาคตะวันออก:
มุมมองจากบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รศ.ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
(คณะศึกษาศาสตร์)
12
*
วิศวกรรมซอฟต์แวร์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานวัตรกรและผู้ประกอบการ ในยุคดิจิทัล
ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน
(คณะวิทยาการสารสนเทศ)
13
*
ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21
*
ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน
(คณะศึกษาศาสตร์)
14
*
เราจะสอนพระพุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่อย่างไร?
*
อ.เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
15
*
*
การพลิกโฉมคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค Disruption
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ ผศ.ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
(คณะพยาบาลศาสตร์)
16
*
*
Edutech Metaverse
*
*
ผศ.พิชิตพร ผลเกิดดี
อ.กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ 

(คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์)
17
*
เคล็ดลับการบริหารหลักสูตรยอดนิยม TCAS
*
ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
(คณะพยาบาลศาสตร์)
18
*
Quality Education for New Generation
*
ผศ.ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่
(คณะการจัดการและการท่องเที่ยว)
SDGs 6: Clean Water and Sanitation
19
*
Clean Water and Sanitation
การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure
20
*
นวัตกรรมชุดตรวจแบบกระดาษต้นทุนต่ำ
สำหรับการทดสอบอาหารปลอดภัย
รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย
(คณะวิทยาศาสตร์)
SDG 14: Life below water
22
*
Marine Spatial Planning: การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
*
ดร.สราวุธ ศิริวงศ์
(คณะเทคโนโลยีทางทะเล)
23
*
มหาสมุทรและอนาคตของมนุษยชาติ
(The ocean and humanity’s future)
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
(คณะวิทยาศาสตร์)
24
*
ปริมาณไมโครพลาสติกในดินบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
*
รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
(คณะเทคโนโลยีทางทะเล)
SDG 17: Partnerships for the Goals
25
*
การจัดการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์
ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
(สำนักบริการวิชาการ)